Obchodní podmínky

Bezedná miska

 


OBCHODNÍ PODMÍNKY (V.6 / platné od 02.01.2022) pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístněného na adrese www.bezednamiska.cz


 

obchodní společnost Bezedná miska s.r.o., se sídlem U Pekáren 1645/1, Praha 15 - Hostivař  IČ: 01915398, DIČ: CZ01915398
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 212693
Kontaktní a zasílací adresou je adresa Provozovny. Provozovnou se rozumí firemní prodejna Bezedná miska, City Park Hostivař, U Pekáren 1645/1, 102 00  Praha 15 - Hostivař. Kontaktním emailem je adresa info@bezednamiska.cz

 

I. Úvodní ustanovení
II. Uživatelský účet
III. Uzavření kupní smlouvy
IV. Odstoupení od kupní smlouvy
V. Cena zboží a platební podmínky
VI. Přeprava a dodání zboží
VII. Práva z vadného plnění
VIII. Další práva a povinnosti smluvních stran
IX. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies
X. Závěrečná ustanovení

 

      I.        Úvodní ustanovení

 1. Obchodní společnost Bezedná miska s.r.o., se sídlem U Pekáren 1645/1, 102 00  Praha 15 Hostivař, IČ: 01915398, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 212693 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.bezednamiska.cz Tyto obchodní podmínky se vztahují na uzavírání kupních smluv mezi obchodní společností Bezedná miska, s.r.o. (prodávajícím) a zákazníkem (kupujícím) realizovaných v souvislosti nebo na základě koupě zboží z nabídky prodávajícího v internetovém obchodě.
 2. Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) práva a povinnosti smluvních stran vzniklých na základě kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Obchodní podmínky platí i pro uzavírání smluv jinak než prostřednictvím internetového obchodu (telefonicky, mailem, faxem apod.). Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
 3. Tyto obchodní podmínky se v rozsahu, ve kterém upravují práva spotřebitele, nevztahují na případy, kdy kupujícím je právnická osoba či osoba, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
 4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá z kupních smluv uzavřených před účinností nového znění obchodních podmínek.

 

     II.        Uživatelský účet


 1. Na základě registrace kupujícího na internetových stránkách prodávajícího může kupující vstupovat na svůj uživatelský účet. Po přihlášení ke svému uživatelskému účtu může kupující objednávat nabízené zboží. Kupující může objednávat nabízené zboží i bez registrace a přihlášení k uživatelskému účtu.
 2. Při registraci je kupující povinen uvádět pravdivé údaje, které jsou na něm při registraci požadovány. Kupující je povinen tyto údaje při jejich změně aktualizovat. Údaje, které kupující uvedl na svém uživatelském účtu, považuje prodávající za správné.
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující se zavazuje k zachovávání mlčenlivosti o přístupových údajích k uživatelskému účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího. Kupující není oprávněn umožnit využití svého uživatelského účtu třetím osobám.
 4. Prodávající je oprávněn uživatelský účet zrušit zejména v případě, kdy kupující neužívá svůj uživatelský účet po dobu delší než 12 měsíců, nebo v případě, že kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy nebo povinnosti dané těmito obchodními podmínkami.
 5. Kupující bere na vědomí, že jeho uživatelský účet nemusí být nepřetržitě dostupný s ohledem na nutnou údržbu hardwaru a softwaru, případně s ohledem na okolnosti, které nejsou v moci prodávajícího.

 

    III.        Uzavření kupní smlouvy


 1. Internetový obchod obsahuje nabídku zboží, které prodávající nabízí k prodeji. Prezentace zboží je informativního charakteru a kupující ani prodávající nejsou povinni uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Součástí každé nabídky konkrétního zboží je jeho popis, údaj o konečné ceně včetně daní a poplatků, skladové dostupnosti a nákladech na dodání zboží. Tímto není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu s kupujícím i za individuálně sjednaných podmínek.
 2. Internetový obchod obsahuje také informace o ceně balného a poštovného. Informace o nákladech spojených se zabalením zboží a jeho dodáním platí pouze v případě, kdy je zboží doručováno v rámci České republiky a Slovenské republiky.
 3. Pro objednání zboží kupující vyplní objednávkový formulář, který obsahuje zejména informace o objednávaném zboží, způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží.
 4. Před odesláním objednávkového formuláře prodávajícímu, má kupující možnost zkontrolovat, případně změnit jím uvedené údaje, opravovat chyby vzniklé při zadávání do objednávkového formuláře apod. Po kontrole objednávkového formuláře jej kupující odešle prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Veškeré údaje uvedené v objednávkovém formuláři považuje prodávající za správné. Prodávající ihned po obdržení objednávkového formuláře potvrdí kupujícímu jeho přijetí elektronickou poštou na adresu, kterou kupující uvedl na svém uživatelském účtu nebo v objednávkovém formuláři. Jakmile je toto potvrzení objednávkového formuláře (akceptace) doručeno kupujícímu, vzniká smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím.
 5. Prodávající je oprávněn v případě potřeby a v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výši kupní ceny apod.) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky a částečnou či plnou úhradu předem.
 6. Kupující výslovně souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití dálkových komunikačních prostředků v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, telefonické připojení apod.) si nese sám kupující.
 7. Prodávající si vyhrazuje právo ve výjimečných případech zboží kupujícímu nedodat, zejména v případě, že internetový obchod uváděl omylem zjevně chybné či nestandardní údaje, zejména o vlastnostech zboží, jeho ceně, termínu dodání apod., je-li zboží vyprodáno a u výrobce je trvale nedostupné. V těchto případech se prodávající zavazuje vrátit kupujícímu finanční částku uhrazenou na základě kupní smlouvy.
 8. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.
 9. Uzavřením kupní smlouvy vyjadřuje kupující souhlas s těmito obchodními podmínkami.

 

    IV.        Odstoupení od kupní smlouvy


 1. Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží (vyjma případu, kdy předmětem koupě je vyhrazený léčivý přípravek – viz níže). Oznámení o odstoupení od smlouvy může kupující zaslat na mailovou adresu info@bezednamiska.cz, nebo na adresu sídla prodávajícího uvedenou v záhlaví těchto obchodních podmínek.
 2. Kupující je povinen v případě odstoupení od smlouvy zaslat nebo předat prodávajícímu dodané zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě 10 dnů ode dne odstoupení od kupní smlouvy. Zboží je kupující povinen doručit na adresu Provozovny . Zboží zaslané na jinou adresu, případně na dobírku nebude prodávajícím akceptováno. Kupující je povinen prokázat prodávajícímu původ zboží přiložením dokladu o koupi. Náklady na vrácení zboží nese kupující. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené dodavateli bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká dodavateli vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je dodavatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Za znehodnocení zboží nemůže být považováno běžné poškození původního obalu, které vzniklo vybalováním zboží.
 3. Zboží označené „VLP“ je vyhrazeným léčivým přípravkem ve smyslu zákona č. 387/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech)a nakládání s ním podléhá zvláštním režimu. Vyhrazené léčivé přípravky nemohou být vráceny kupujícím zpět prodávajícímu z titulu odstoupení od smlouvy. Vyhrazené léčivé prostředky lze vrátit kupujícímu pouze z titulu uplatněné vady za zboží způsobem uvedeným v čl. VII obchodních podmínek.
 4. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději pak do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, uhrazenou kupní cenu dodaného zboží včetně nákladů na dodání zboží, které od kupujícího na základě kupní smlouvy převzal, a to stejným způsobem. Prodávající uhrazenou kupní cenu dodaného zboží včetně nákladů na dodání zboží vrátí kupujícímu pouze za předpokladu, že kupující vrátil prodávajícímu dodané zboží. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 5. Kupující je povinen vrátit zboží v původním obalu, případně obalu, který zabrání poškození zboží při přepravě, v úplném stavu a včetně veškerého příslušenství, které bylo kupujícímu dodáno společně se zbožím. Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné se zbožím nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
 6. Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy v případě, že zboží bylo upraveno dle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, zboží bylo v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyndal a z hygienických důvodů jej nelze vrátit a jedná-li se o zboží podléhající rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím.

 

     V.        Cena zboží a platební podmínky


 1. Cenu zboží a případně další náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
 • v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese uvedené na stránkách www.bezednamiska.cz jako „osobní odběr.“.;
 • v hotovosti při doručení na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávkovém formuláři;
 • bezhotovostně na účet prodávajícího č. 33559900/5500, přičemž údaje nutné k úhradě ceny zboží sdělí prodávající kupujícími spolu s akceptací objednávky; Při platbě je nutné uvést správný variabilní symbol, v opačném případě může dojít ke zpoždění vyřízení objednávky;
 • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému Comgate;
 • bezhotovostně platební kartou;
 1. Jedná-li se o výrobu na zakázku, případně se tak smluvní strany dohodly, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím přiměřenou zálohu na kupní cenu. Zbytek kupní ceny pak kupující uhradí nejpozději při dodání objednaného zboží.
 2. Společně s cenou zboží je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši.
 3. V případě platby v hotovosti či na dobírku je cena zboží splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby dochází k uzavření kupní smlouvy až po připsání platby na účet prodávajícího. Při bezhotovostní platbě je kupující povinen uvést variabilní symbol platby. Závazek kupujícího uhradit cenu zboží je v případě bezhotovostní platby splněn připsáním příslušné částky na účet prodávajícího.
 4. Nepoužije se ustanovení § 2119 občanského zákoníku.
 5. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu zašle prodávající kupujícímu společně se zbožím. U registrovaných uživatelů budou faktury evidovány v elektronické podobě na jejich uživatelském účtu.

 

   VI.        Přeprava a dodání zboží


 1. Druhy přepravy:  
 • Nejvýhodnější doručení na adresu - Standardní doručení prostřednictvím zásilkové služby. Podle lokace a specifikace zásilky vybere prodávající optimálního dodavatele služby dle svého uvážení.
 • Odběrná místa DPD – síť odběrných míst distribuovaná společností DPD.
 • Osobní odběr na místech specifikovaných v objednávkovém formuláři.
 1. Cena přepravy je uvedena v objednávkovém formuláři, kde si kupující zvolí druh přepravy.
 2. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě, že kupující shledá porušení obalů svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky, není povinen od kupujícího zásilku od přepravce převzít. Převzetím zásilky se má za to, že zásilka byla doručena řádně, v neporušeném stavu.
 3. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li takové vydávány, případně zvláštní podmínky přepravce.

 

    VII.        Práva z vadného plnění


 1. Práva a povinnosti smluvních stran z vadného plnění se řídí zejména ustanoveními § 1914 až § 1925, § 2099 až § 2117 a § 2161 až § 2174 občanského zákoníku, a dalšími obecně závaznými právními předpisy.
 2. Prodávající odpovídá za to, že prodané zboží při převzetí kupujícím je v pořádku a nemá vady. Prodávající odpovídá za to, že prodané zboží při převzetí:

 • má vlastnosti, které jsou uvedeny v popisu zboží v internetovém obchodě, případně které popsal výrobce zboží;
 • hodí se k účelu, který pro jeho použití prodávající uvedl nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;
 • odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určena podle smluveného vzorku nebo předlohy;
 • je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;
 • vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 1. Ustanovení čl. VII. bodu 2. těchto obchodních podmínek se nepoužije pro zboží, které je prodávané za sníženou cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na zboží opotřebené jeho obvyklým užíváním, na použité zboží, přičemž vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, případně to vyplývá již z povahy zboží.
 2. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost.
 3. Práva z vadného plnění uplatní kupující u prodávajícího na adrese jeho Provozovny. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. Kupující je povinen při reklamaci předložit doklad o koupi. Pokud kupující takový doklad nemůže předložit, je povinen uzavření kupní smlouvy s prodávajícím prokázat jiným věrohodným způsobem. Kupující má právo na to, aby mu prodávající písemně potvrdil, že uplatnil reklamaci, kdy ji uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.
 4. Nemá-li zboží vlastnosti uvedené v čl. VII. bodu 2. těchto obchodních podmínek, může kupující požadovat dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu této součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména jde-li o vadu, kterou lze odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
 5. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti zboží má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od kupní smlouvy odstoupit.
 6. Nevyužije-li kupující z žádných možností uvedených výše, může požadovat přiměřenou slevu. Právo na přiměřenou slevu má kupující i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo by zjednání nápravy působilo kupujícímu značné obtíže.
 7. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

 

    VIII.        Další práva a povinnosti smluvních stran


 1. Kupující nabývá vlastnictví k objednanému zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

    IX.          Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies


 1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. V souladu s ustanovením § 7 odst. 4 písm. a) zákona o některých službách informační společnosti, platí, že „zaslání elektronické pošty za účelem šíření obchodního sdělení je zakázáno, pokud tato není zřetelně a jasně označena jako obchodní sdělení.
 2. K ukládání tzv. cookies na koncové zařízení kupujícího získá prodávající předem prokazatelný souhlas s rozsahem a účelem takového postupu. Tato povinnost neplatí pro technické ukládání nebo přístup výhradně pro potřeby fungování internetového obchodu prodávajícího.

 

 

    X.       Závěrečná ustanovení


 1. Vztah založený kupní smlouvou se řídí českým právním řádem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují vždy písemnou formu.
 3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není veřejně přístupná.
 4. Přílohu obchodních podmínek tvoří formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
 5. Kontaktní údaje prodávajícího jsou uvedeny v úvodních ustanoveních (čl. I) těchto obchodních podmínek.

 

    Formulář pro odstoupení od smlouvy


Oznámení o odstoupení od smlouvy
Číslo objednávkového formuláře (objednávky):
Adresát: (dopsat jméno a příjmení, sídlo, mailovou adresu prodávajícího)

Oznamuji tímto, že odstupuji od smlouvy číslo (číslo smlouvy je shodné s číslem objednávky) o nákupu tohoto zboží:

Datum objednání zboží:    (dopsat datum, kdy bylo zboží objednáno)
Datum doručení zboží:      (dopsat datum, kdy bylo zboží převzato)
Jméno a příjmení:
Adresa bydliště:

Podpis: (pouze v případě, je-li oznámení o odstoupení zasíláno v listinné podobě).

Datum: (dopsat datum, kdy bylo oznámení o odstoupení sepsáno)