Podmínky ochrany osobních údajů

Bezedná miska
Podmínky ochrany osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů

 

I.

Základní ustanovení

1.      Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR”) je Bezedná miska s.r.o., se sídlem U Pekáren 1645/1, Praha 15 - Hostivař
IČO: 01915398, DIČ: CZ01915398 (dále jen „správce“).

2.      Kontaktní údaje správce jsou

adresa: U Pekáren 1645/1, 102 00  Praha 15 - Hostivař
email: info@bezednamiska.cz

3.      Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
 

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1.      Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2.      Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy, a to jsou:

-       Identifikační údaje: Vaše jméno a příjmení, případně jméno, druh a hmotnost Vašeho zvířete, IČO a DIČ, pokud jste podnikatel;

-       Kontaktní údaje: e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa pro doručení, fakturační adresa, případně Váš kontakt na sociálních sítích;

-       Vaše nastavení: údaje ve vašem účtu (uložené adresy a profily, členství ve věrnostních programech, nákupní seznamy, Vaše hodnocení produktů a služeb, připomenutí objednávky);

-       Údaje o Vašich objednávkách: objednané zboží, způsob doručení a platby, včetně čísla platebního účtu;

-       Odvozené údaje: IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení.  

3.      Správce provádí profilování. Profilováním se rozumí systémové vyhodnocování nákupů provedených zákazníkem tak, aby mohl zákazníkovi nabídnout produkty pro konkrétní druh zvířete, pro které již v minulosti nakupoval či nabídnout obdobné produkty, které již zákazník nakupoval.

 

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1.      Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

-       plnění smlouvy mezi Vámi a správcem a oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu podle čl. 6 odst. 1 písm. b) a f) GDPR

2.      Účelem zpracování osobních údajů je:

-       vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; 

-       zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit;

-       umožnění členství zákazníka ve věrnostním programu v případě registrace do věrnostního programu.

 

IV.

Doba uchovávání údajů

1.      Správce uchovává osobní údaje

-       po dobu nezbytně nutnou, pokud jsou data zpracovávána pro účel realizace práv a povinností z kupní smlouvy uzavírané mezi kupujícím a prodávajícím, k vypořádání případných práv kupujícího z vadného plnění, ke splnění daňové povinnosti apod.

-       po dobu nezbytnou pro účely marketingu, účasti ve věrnostním programu, ledaže je souhlas s takovým zpracováním osobních údajů odvolán

2.      Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V.

Příjemci osobních údajů

1.      Správce prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimku představují:

-       dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží;

-       poskytovatele služeb provozování e-shopu;

-       poskytovatele platebních bran, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro umožnění úhrady objednávky;

-       případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

 

VI.

Vaše práva

1.      Podle GDPR máte právo

-       na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

-       právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,

-       právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,

-       právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,

-       právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR, a

-       právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. I těchto podmínek.
 

2.      Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

 

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

1.      Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2.      Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII.

Závěrečná ustanovení

1.      Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2.      Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

 

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.12.2018