Podmínky vrácení peněz

Bezedná miska

Podmínky pro vrácení zboží a peněz se řídí příslušným ustanovením Obchodních podmínek, konkrétně čl. IV, který zde jako výňatek uvádíme. Celé znění obchodních podmínek naleznete ZDE.


Výňatek obchodních podmínek - článek IV:

 IV.        Odstoupení od kupní smlouvy

1.   Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží (vyjma případu, kdy předmětem koupě je vyhrazený léčivý přípravek – viz níže). Oznámení o odstoupení od smlouvy může kupující zaslat na mailovou adresu info@bezednamiska.cz, nebo na adresu sídla prodávajícího uvedenou v záhlaví těchto obchodních podmínek.

2.   Kupující je povinen v případě odstoupení od smlouvy zaslat nebo předat prodávajícímu dodané zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě 14 dnů ode dne odstoupení od kupní smlouvy. Zboží je kupující povinen zaslat prostřednictvím přepravce GEIS CZ, a to na adresu SAKAM s.r.o., F. V. Veselého (areál Pragorent), Praha 913 - Horní Počernice 193 00. Zboží zaslané jiným přepravcem, na jinou adresu, případně na dobírku, nebude prodávajícím akceptováno. Kupující je povinen prokázat prodávajícímu původ zboží přiložením dokladu o koupi. Náklady na vrácení zboží nese kupující. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené dodavateli bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká dodavateli vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je dodavatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Za znehodnocení zboží nemůže být považováno běžné poškození původního obalu, které vzniklo vybalováním zboží.

3.   Zboží označené „VLP“ je vyhrazeným léčivým přípravkem ve smyslu zákona č. 387/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), nakládání s ním podléhá zvláštním režimu. Vyhrazené léčivé přípravky nemohou být vráceny kupujícím zpět prodávajícímu z titulu odstoupení od smlouvy. Vyhrazené léčivé prostředky lze vrátit kupujícímu pouze z titulu uplatněné vady za zboží způsobem uvedeným v čl. IV obchodních podmínek.

4.   Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději pak do 30 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, uhrazenou kupní cenu dodaného zboží včetně nákladů na dodání zboží, které od kupujícího na základě kupní smlouvy převzal, a to stejným způsobem. Prodávající uhrazenou kupní cenu dodaného zboží včetně nákladů na dodání zboží vrátí kupujícímu pouze za předpokladu, že kupující vrátil prodávajícímu dodané zboží.

5.   Kupující je povinen vrátit zboží v původním obalu, případně obalu, který zabrání poškození zboží při přepravě, v úplném stavu a včetně veškerého příslušenství, které bylo kupujícímu dodáno společně se zbožím. Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné se zbožím nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

6.   Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy v případě, že zboží bylo upraveno dle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, zboží bylo v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyndal a z hygienických důvodů jej nelze vrátit a jedná-li se o zboží podléhající rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím.


Celé znění obchodních podmínek naleznete ZDE.